Засновницькі і реєстраційні документи

Статут Організації

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «Я Є» (далі - Організація) є добровільною, недержавною, неприбутковою, громадською організацією, що об’єднує на добровільних засадах громадян України, іноземних громадян на основі єдності інтересів для спільної реалізації своїх прав і свобод, мети та завдань, передбачених цим Статутом.

1.2. Організація здійснює свою діяльність на засадах законності, гуманності, спільності інтересів і рівності прав її членів, гласності, добровільності та самоврядування.

1.3. Організація має статус юридичної особи, який набуває з моменту її державної реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку.

1.4. Організація в своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання» та іншими нормативно-правовими актами прийнятими відповідно до цього Закону, а також цим Статутом та внутрішніми документами Організації.

1.5. Організація має право реалізовувати свою мету (цілі) з іншими громадськими об’єднаннями шляхом укладення з ними на добровільних засадах угод про співробітництво та/або взаємодопомогу, утворення відповідно до чинного законодавства громадських спілок, а також в інший спосіб, не заборонений законами України.

1.6. Організація поширює свою діяльність на територію всієї України.

1.7. Повне найменування Організації:

•українською мовою: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «Я Є»;

•російською мовою: ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «Я ЕСТЬ»;

•англійською мовою: NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION «I AM».

1.8. Скорочене найменування Організації:

• українською мовою: ГО «Я Є»;

• російською мовою: ОО «Я ЕСТЬ»;

• англійською мовою: NGO «I AM».

1.9. Для проведення своєї діяльності по всій території України, Організація має право утворювати відокремлені підрозділи, які утворюються згідно рішення Правління Організації відповідно до чинного законодавства України.

   2. МЕТА ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Основною метою діяльності Організації є захист та сприяння у задоволенню законних соціальних, економічних, національно-культурних, творчих, вікових та інших спільних інтересів громадян та членів Організації.

2.2. Для досягнення своєї мети Організація ставить перед собою наступні напрями діяльності:

2.2.1. проведення науково-прикладних досліджень та освітніх заходів, спрямованих на підвищення рівня життя для громадян в України;

2.2.2. вивчення запитів, інтересів, потреб та соціальних проблем населення у сфері реалізації державою своїх функції;

2.2.3. збір інформації про факти порушень прав людини та основоположних свобод і правову ситуацію в Україні крізь призму відповідності букві та духу міжнародних зобов’язань у сфері прав людини та основоположних свобод;

2.2.4. переконувати кожного громадянина України у тому, що його успіх залежить, перш за все, від нього самого;

2.2.5. реалізація соціальних, культурно-просвітницьких, економічних, правозахисних та Інших проектів, участь у розробленні аналітичних прогнозів та звітів;

2.2.6. надання експертної допомоги установам, організаціям, громадським об’єднанням, окремим вченим, фахівцям та громадянам за їх зверненнями;

2.2.7. залучення до виконання робіт національних та іноземних фахівців на контрактній і договірній основі, створення колективів та укладання угод з окремими особами, організація роботи з громадянами на волонтерських засадах;

2.2.8. розвинення форм державного та громадського контролю за діями посадових осіб;

2.2.9. пошук та застосування форм конструктивної участі громадськості в законотворчому процесі з питань, що пов’язані із захистом прав людини та основоположних свобод, надання максимального сприяння законодавцю у створенні гарантій дотримання прав людини та основоположних свобод;

2.2.10. інформаційне забезпечення науковців та фахівців, що працюють у різних сферах, створення інформаційного простору та ресурсів відповідно до сфери діяльності;

2.2.11. забезпечення максимально можливого доступу до всіх джерел соціальної та наукової інформації;

2.2.12. сприяння доведенню інформації про стан прав людини та основоположних свобод в Україні до відома зацікавлених міжнародних організацій, українських державних та недержавних організацій, своїх членів, а також широкого кола громадськості;

2.2.13. підготовка та видання наукової, методичної, навчальної, науково-популярної літератури;

2.2.14. пропаганда правозахисних ідей та міжнародних стандартів прав людини та основоположних свобод, правове просвітництво;

2.2.15. співробітництво з міжнародними та неурядовими організаціями, органами влади та місцевого самоврядування;

2.2.16. участь у здійсненні міжнародних зв’язків у галузі наукових досліджень, сприяння обміну досвідом роботи;

2.2.17. участь у підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації персоналу державних установ та органів самоуправління, державних службовців, представників депутатського корпусу, фахівців міжнародних та неурядових організацій;

2.2.18. участь у проведенні конференцій, семінарів, тренінгів та інших науково-організаційних заходів у сфері права та суспільних наук;

2.2.19. підтримка процесу становлення та розвитку українського суспільства;

2.2.20. перекопувати кожного громадянина у тому, що саме він стане головним носієм влади в Україні, якщо буде застосовувати на практиці законні механізми забезпечення відповідальності влади перед народом.

2.3. Для досягнення своєї мети Організація у встановленому законодавством порядку має право:
2.3.1. вільно поширювати у будь-який законний спосіб інформацію про свою роботу та предмет своєї діяльності;

2.3.2. вносити свої пропозиції до органів державної влади та місцевого самоврядування;

2.3.3. проводити мирні збори, мітинги, демонстрації, пікети та інші публічні заходи;

2.3.4. засновувати засоби масової інформації (інформаційні агентства, газети, журнали бюлетені тощо);

2.3.5. готувати, друкувати та поширювати у будь-який заборонений законодавством спосіб інформаційні матеріали з метою захисту прав, інтересів і основоположних свобод своїх членів і реалізації мсти Організації;

2.3.6. представляти та захищати права й інтереси членів Організації в органах державної влади та місцевого самоврядування, правоохоронних та судових органах, сприяти усуненню порушень прав людини;

2.3.7. виступати з ініціативами з різних питань суспільного життя;

2.3.8 підтримувати прямі міжнародні контакти та налагоджувати співробітництво з іноземними та міжнародними організаціями;

2.3.9 засновувати підприємства, установи та організації у порядку, передбаченому чинним законодавством;

2.3.10 виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових та немайнових прав;

2.3.11. проводити конференції, семінари, тренінги, конгреси, «круглі столи», прес-конференції, форуми, збори, громадські слухання, навчальні (освітні) курси, літні школи, лекції, симпозіуми, з'їзди та інші публічні заходи, без мети отримання прибутку від цієї діяльності;

2.3.13. відряджати представників Організації на навчання, для участі в обмінах, а також для налагодження співпраці та реалізації спільних проектів чи з іншою метою для реалізації завдань Організації;

2.3.14. розповсюджувати видавничу продукцію без отримання прибутку від цієї діяльності;

2.3.15. проводити громадську експертизу та аналітичні дослідження з питань дотримання прав людини та основоположних свобод в сфері державного управління, здійснювати громадський аналіз проектів законів та інших нормативно-правових актів;

2.3.16. подавати запити та отримувати інформацію від органів державної влади та місцевого самоврядування, установ, підприємств, організацій, їхніх посадових осіб;

2.3.17. проводити громадські розслідування порушень прав та основоположних свобод;

2.3.18. ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші неприбуткові та неполітичні організації та установи, надавати допомогу в їхньому створенні;

2.3.19.брати участь у суспільній діяльності;

2.3.20.надавати соціальну та іншу допомогу членам Організації;

2.3.21.вступати у спілки, асоціації та інші об'єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань Організації;

2.3.22. мати інші права, які не заборонені чинним законодавством України.

2.4. Метою діяльності Організації не є одержання прибутку.

   3. ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1. Організація створюється на невизначений термін.

3.2. Організація має відокремлене майно, самостійний баланс, відкриває рахунки в банківських установах, у тому числі валютні, володіє майновими та немайновими правами згідно з діючим законодавством України.

3.3. Організація має власну печатку, штампи із своїм найменуванням, може мати бланки, символіку та іншу атрибутику, зразки яких затверджуються Правлінням Організації, Символіка Організації реєструється у встановленому чинним законодавством порядку.

3.4. Організація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями всім майном, яке їй належить та на яке може бути звернено стягнення згідно з чинним законодавством України.

3.5. Організація не несе відповідальності за зобов’язаннями своїх членів, а члени не несуть відповідальності за зобов’язаннями Організації.

   4. ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

4.1 Членство в Організації є добровільним та індивідуальним.

4.2. Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які досягли 14 років, визнають і підтримують мету та напрями діяльності Організації, передбачені цим Статутом.

4.3. Прийняття в члени Організації здійснюється Правлінням на підставі особистої письмової заяви або заяви, яка надіслана електронною поштою. Якщо заява про прийом в члени Організації надіслана електронною поштою, заявник обов’язкова має протягом 10 днів надати надіслані) Організації оригінал даної заяви.

4.4. Заява про прийом в члени Організації подається на ім’я Голови Правління Організації.

4.5. Кандидат у члени Організації стає її членом з моменту сплати вступного внеску та прийняття відповідного рішення Правлінням Організації. На підтвердження членства за рішенням Правління членам Організації можуть видаватися відповідні посвідчення. Форма посвідчення засвідчується Правлінням Організації.

4.6. Члени Організації сплачують вступні та членські внески. Розмір внесків членів Організації окремо визначає Правління Організації.

4.7. Член Організації припиняє своє членство в Організації шляхом подання особисто заяви на ім'я Голови Правління Організації.

4.8. Член Організації вправі подати заяву про вихід як особисто, або надіслати поштою заяву, що засвідчена нотаріусом.

4.9. Заява члена Організації про його вихід з Організації розглядається на засіданні Правління протягом одного місяця з моменту надходження такої заяви.

4.10. Всі члени Організації мають рівні права. 
4.11. Члени Організації мають право:

• одержувати будь-яку інформацію про діяльність Організації;

• обирати та бути обраним до статутних органів Організації;

• вносити пропозиції в керівні органи Організації з питань, що пов’язані з її діяльністю;

• оскаржити рішення, дії та бездіяльності керівних органів Організації;

• припиняти своє членство в Організації на підставі поданої заяви. 4.12. Члени Організації зобов'язані:

•брати участь у роботі Організації;

•дотримуватись положень цього Статуту;

•виконувати рішення ЇЇ керівних органів;

•сприяти поширенню інформації про діяльність Організації;

•своєчасно виконувати свої зобов'язання перед Організацією;

•проводити просвітницьку роботу з поширення програм Організації та залучати нових членів;

•дотримуватися норм моралі та професійної етики і прийнятих на себе зобов'язань;

•популяризувати ідеї та цілі Організації, і сприяти посиленню її престижу;

•утримуватися від дій, що можуть нанести шкоду законним інтересам Організації і її членам;

•своєчасно та у повному обсязі сплачувати вступні та членські внески.

4.13. Автоматичне припинення членства в Організації настає у випадку смерті члена Організації.

4.14. Член Організації, який скомпрометував себе діями, що суперечать меті діяльності Організації, а також бездіяльністю, може бути виключений з числа членів Організації рішенням Правління Організації.

4.15. Член Організації, може бути виключений з Організації за несплату членських внесків, та у разі інших боргів перед Організацією.

4.16. Членство в Організації може бути призупинене за рішенням Правління Організації.

4.17. З будь-яких підстав, майно та кошти (в тому числі членські внески), передані сплачені) у власність Організації, поверненню не підлягають.

4.18. 3а активну участь у роботі Організації, вагомий внесок у її розвиток, членам Організації можуть присвоюватись почесні звання. Члени Організації можуть заохочуватись також іншим чином, а також у порядку, передбаченому законодавствам України, представлятись до відзначення державними нагородами та присвоєння почесних звань.

4.19. Почесним членом Організації за рішенням Правління Організації може бути особа, яка зробила значний внесок у розвиток Організації. Положення про почесних членів Організації затверджується Правлінням Організації.

4.20. Для виконання окремих функцій Правління Організації може утворювати апарат з числа найманих працівників, які не обов’язково повинні бути членами організації. 
На працівників апарату поширюється законодавство про працю, соціальне забезпечення і соціальне страхування.

   5. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА

5.1. Для здійснення своїх функцій Організація створює організаційну структуру, яка складається із:

5.1.1. Загальних зборів;

5.1.2. Правління.

   6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

6.1. Вищим керівним органом Організації є Загальні збори.

6.2. Право брати участь у Загальних зборах мають усі члени Організації.

6.3. Загальні збори скликаються Правлінням Організації не рідше одного разу на рік. За рішенням Правління Організації або на вимогу 3/4 членів Організації, позачергові Загальні збори мають бути скликаними протягом п’ятнадцяти днів. Якщо вимога членів Організації не виконана вонИ мають право самі скликати позачергові Загальні збори. Загальні збори мають право приймати рішення за присутності більшості членів Організації.

Кожен член Організації, що приймає участь у Загальних зборах, мас один голос. Рішення приймаються більшістю, не менше 51 % голосів членів Організації, які приймають участь у голосуванні. Загальні збори розглядають лише ті питання, які надійшли своєчасно та включені до порядку денного. Рішення про включення питань до порядку денного приймає Правління Організації.

6.4. До виключної компетенції Загальних зборів належить прийняття рішень про:

6.4.1. Затвердження статуту, а також змін і доповнень до статуту;

6.4.2. Визначення основних напрямків діяльності Організації;

6.4.3. Затвердження звітів і доповідей Інших органів управління Організації;

6.4.4. Обрання, затвердження і відкликання членів Правління, Голови Правління Організації.

6.4.5. Реалізація права власності на майно та кошти Організації, а також делегування окремих повноважень та обов’язків щодо господарського управління активами Організації іншим органам управління Організації;

6.4.6. Скасування рішень керівних органів, прийнятих з порушенням законодавства, їх компетенції або тих, що порушують законні права членів Організації;

6.4.7. Прийняття рішення про припинення діяльності Організації (реорганізація або саморозпуск). призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

6.4.8. Питання, віднесені до виключної компетенції загальних зборів не можуть передаватися іншим органам управління Організацією.

6.4.9. Загальні збори можуть також розглядати та приймати рішення з будь-яких інших питань діяльності Організації, якщо про це приймуть відповідне рішення присутні на таких Загальних зборах.

6.4.10. Порядок обрання та відкликання членів органів управління Організації регулюються положеннями даного Статуту. У разі виникнення обставин, які не дають змоги провести Загальні Збори Організації з питань переобрання керівних органів Організації, діючий склад керівних органів Організації вважається тимчасово виконуючим обов’язків і продовжує виконувати свої обов'язки та функції до проведення Загальних зборів та переобрання керівних органів Організації.

6.4.11. Прийняття рішення Загальними зборами може відбуватися також шляхом опитування (листування), або за допомогою засобів зв'язку та Інтернету.

6.4.12. В разі прийняття рішення шляхом опитування (листування), члени Організації повинні надіслати до Правління Організації у письмовій формі рекомендованим листом, факсимільним повідомленням, телеграфом або електронною поштою (Інтернету), свої рішення з поставлених питань протягом 3 (трьох) днів з офіційної дати проведення Загальних зборів. Рішення вважається прийняти шляхом опитування, якщо воно набрало 51 % від голосів членів Організації, які прийняли участь у голосуванні.

6.5. Правління здійснює управління діяльністю Організацією в період між Загальними зборами. Правління обирають Загальні збори терміном на чотири роки у складі не менш ніж трьох членів. Кількісний склад Правління визначається Загальними зборами. Члени Правління можуть бути переобраними повторно. Якщо член Правління подає у відставку, вибуває за станом здоров’я чи з інших причин втрачає здатність виконувати свої обов’язки, Правління може залучати до свого складу нового члена Правління, але не довше ніж до затвердження нового члена Правління наступними (чи позачерговими) Загальними зборами до закінчення повноважень останнього. Правління Організації щорічно звітує про свою роботу перед членами Організації на Загальних зборах.

6.6. Керівництво роботою Правління здійснюється Головою Правління. Засідання Правління скликаються Головою Правління не рідше одного разу на півроку або протягом п'ятнадцяти днів за поданням принаймні однієї третини членів Правління. Правління має право приймати рішення за присутності більшості членів. Правління приймає рішення більшістю голосів, відкритим голосуванням. За поділу голосів вирішальним є голос Голови Правління Рішення також можуть прийматися шляхом голосування за допомогою електронної пошти (Інтернету) або шляхом письмового опитування через засоби телефонного зв’язку (факс). Опитування проводиться Головою Правління. В таких випадках рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують більшість членів Правління. Позачергові засідання Правління Організації проводяться у будь-який час, за ініціативою Голови Правління.

6.7. Голова Правління відповідає за підготовку І ведення засідань Правління і Загальних зборів, зберігання протоколів та іншої документації їх попередніх засідань.

6.8. До компетенції Правління, зокрема, належить:

6.8.1. Визначення порядку делегування і норми представництва делегатів від

відокремлених підрозділів, визначення дати, місця проведення і порядку денного чергових (чи позачергових) Загальних зборів Організації;

6.8.2. Визначення напрямів діяльності Організації відповідно до Статуту;

6.8.3. Визначення фінансових питань Організації;

6.8.4. Прийняття рішень про заснування госпрозрахункових підприємств та організацій, а також рішень про їх ліквідацію;
6.8.5. Сприяння розширенню джерел фінансування Організації;

6.8.6. Затвердження проекту щорічного кошторису Організації та внесення у разі потреби змін до нього;

6.8.7. Включення до (виключення з) членів Організації;

6.8.8. Узгодження штатного розкладу;

6.8.9. Прийняття рішень про заснування з громадськими організаціями, громадських спілок;

6.8.10. Ініціювання пропозицій до Загальних зборів щодо внесення змін до персонального складу Правління;

6.8.11. Затвердження Положення про членство в Організації та інші Положення та внутрішні документи Організації;

6.8.12. Затвердження механізму сплати вступних та членських внесків та їх розмір;

6.8.13. Здійснення господарського управління майном та коштами Організації;

6.8.14. Затвердження символіки та іншої атрибутики Організації;

6.8.15. Прийняття рішення щодо утворення та припинення діяльності відокремлених підрозділів Організації.

6.8.16. Прийняття рішення про призначення та звільнення керівника відокремленого підрозділу Організації;

6.8.17. Розгляд скарг на рішення керівних органів Організації;

6.8.18. Здійснення інших повноважень, що не віднесені до компетенції Загальних зборів.

6.9. Голова Правління забезпечує поточну діяльність та організацію виконання рішень органів управління Організації як адміністративно-виконавчий орган Організації. Голову Правління Організації обирають Загальні збори терміном на чотири роки. Голова Правління Організації щорічно звітує про свою роботу перед членами Організації на Загальних зборах.

6.10. Голова Правління в межах своєї компетенції:

6.10.1. Без доручення (довіреності) діє від імені Організації у відносинах з

органами державного управління і місцевого самоврядування, а також іншими особами;

6.10.2. Репрезентує Організацію у зносинах з державними органами і організаціями, громадськими об'єднаннями;

6.10.3. Очолює роботу Організації і несе персональну відповідальність за поточну діяльність. Організації;

6.10.4. Представляє Організацію і видає довіреності іншим особам на представництво інтереси Організації;

6.10.5. Скликає засідання та головує на засіданнях Правління і керує його роботою;

6.10.6. Здійснює загальне керівництво підготовкою питань, які підлягають розгляду Правлінням.

6.10.7. Від імені Правління скликає Загальні збори членів Організації;

6.10.8. Укладає угоди, договори, контракти, на умовах, визначених цим Статутом;

6.10.9. Відкриває рахунки в банківських та інших фінансових установах, підписує фінансові документи і керує фінансовою діяльністю Організації;

6.10.10. Видає накази, обов’язкові для виконання працівниками Організації та її робочих підрозділів;

6.10.11. Здійснює прийняття і звільнення працівників Організації, керує їх діяльністю;

6.10.12. Складає і подає звіти про діяльність Організації;

6.10.13. Погоджує питання призначення на роботу та звільнення з роботи працівників штатного апарату Організації.

6.10.14. Погоджує питання укладання трудових договорів (контрактів) з посадовими особами Організації.

6.10.15. Голова Правління має право передавати (делегувати) частину своїх прав та обов'язків членам Правління та посадовим особам Організації.

6.10.16. Призначає з членів Правління Організації свого Заступника, який на час відсутності або неможливості виконувати Головою Правління своїх обов’язків, за погодженням або за дорученням мас право першого підпису фінансових документів, підписання офіційних банківських документів, укладання від імені Організації угод, контрактів, договорів, відкриття та рахунків в банківських установах, здійснення поточного управління майном та фінансовими коштами Організації, прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників штатного апарату Організації.

6.10.17. Здійснює інші дії та провадить іншу діяльність, спрямовані на реалізацію статутної мети і напрямів діяльності Організації.

6.10.18. У разі, якщо Голова Правління не може приступити до своїх обов’язків протягом 5 (п’яти) місяців, Заступник Голови Правління, за дорученням Правління скликає позачергові Загальні збори Організації для обговорення становища та питання про керівництво Організації.

6.11. Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів Організації та розгляду скарг.

6.11.1. Кожен член Організації має право оскаржити рішення, дії та бездіяльності керівних органів Організації;

6.11.2. Скарги на рішення керівних органів відокремлених підрозділів, Голови Правління розглядаються Правлінням Організації протягом місяця з дати їх надходження і заявнику в письмовій формі надсилається відповідне рішення щодо розгляду скарги, У випадку встановлення, що рішення керівних органів, прийняті з порушенням законодавства, статуту, їх компетенції або тих, що порушують законні права членів Організації, Правління Організації зобов'язує відповідний орган відмінити оскаржуване рішення;

6.11.3. Скарги адресовані Голові Правління розглядаються ним особисто, або (при необхідності) виносяться для розгляду на засідання Правління Організації. Скарга на засіданні Правлінням Організації розглядається, як правило, в присутності скаржника. Відповідь на скаргу у письмовій формі надсилається протягом місяця з дати її одержання; 6.11.4. Оскаржувані рішення керівних органів, прийняті з порушенням законодавства, їх компетенції або тих, що порушують законні права членів Організації можуть бути скасовані рішенням Загальних зборів Організації;

6.11.5. Контроль за своєчасним, неупередженим та справедливим розглядом скарг здійснює Правління Організації.

   7. ШТАТНИЙ ПЕРСОНАЛ, ОПЛАТА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

7.1. Робота щодо підбору штатних працівників в Організації ведеться Головою Правління, який готує та подає на затвердження Правління штатний розклад.

7.2. Трудові відносини регулюються трудовими договорами (контрактами), правилами внутрішнього розпорядку, посадовими інструкціями відповідно до чинного законодавства України.

7.3. На штатних працівників Організації розповсюджується чинне трудове законодавство.

7.4. Трудові спори і непорозуміння між працівниками, між працівниками та Організацією розглядається у відповідності до чинного законодавства України.

   8. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА ТА КОШТІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

8.1. Організація може мати у власності рухоме та нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, а також інше майно, придбане на законних підставах та необхідне для здійснення її статутної діяльності.

8.2. Майно та кошти Організації формуються:

8.2.1. За рахунок благодійних внесків, вступних, членських внесків та

пожертвувань фізичних і юридичних осіб, у тому числі іноземних;

8.2.2. За рахунок коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

8.2.3. За рахунок дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого фондів або у межах благодійної, в тому числі гуманітарної та технічної допомоги, що надається Організації відповідно до міжнародних договорів;

8.2.4. За рахунок пасивних доходів;

8.2.5. За рахунок коштів, які надходять від проведення основної діяльності;

8.2.6. За рахунок інших джерел, які не заборонені чинним законодавством України.

8.3. Майно та кошти Організації спрямовуються на досягнення мети її діяльності, а також на утримання Організації.

8.4. Організація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності.

8.5. Організація набуває право власності на кошти та інше майно, передане їй засновниками, членами (учасниками) або державою, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також на майно, придбане за рахунок 6.11.4. Оскаржувані рішення керівних органів, прийняті з порушенням законодавства, їх компетенції або тих, що порушують законні права членів Організації можуть бути скасовані рішенням Загальних зборів Організації;

власних коштів чи на інших підставах не заборонених законом.

8.6. Організація має право на майно та кошти, придбані в результаті господарської та іншої комерційної діяльності створених нею госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств.

8.7. Організація є власником майна, що їй належить, здійснює відповідно до чинного законодавства володіння, користування та розпорядження майном, що знаходиться в її власності, згідно з цілями своєї статутної діяльності і призначенням майна.

8.8. Організація самостійно встановлює розмір та форму використання коштів. Структуру та кошторис використання коштів розробляє та затверджує Правління Організації.

8.9. Витрати, що пов'язані з діяльністю Організації та утриманням штатних працівників, здійснюється за рахунок коштів Організації. Майно та кошти Організації використовуються на виконання мети та завдань Організації.

   9. ПОРЯДОК ОБЛІКУ. ЗВІТНОСТІ ТА КОНТРОЛЮ

9.1. Організація та створені нею установи та організації здійснюють відповідно до чинного законодавства оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, подає статистичну звітність у встановленому порядку і обсязі відповідним державним органам, реєструється в органах Державної податкової інспекції та вносить до бюджету платежі згідно з чинним в Україні законодавством.

9.2. Організація звітує про свою діяльність і використання майна та/або коштів перед членами Організації.

9.3. Фінансовий рік Організації співпадає з календарним. Перший фінансовий рік Організації починається з дня її державної реєстрації і продовжується до 31 грудня.

9.4. Державний контроль за діяльністю Організації здійснюється державними органами у порядку, передбаченому законодавством України.

9.5. Для підтвердження достовірності бухгалтерського обліку та фінансової діяльності Організації, Правління Організації може призначати проведення аудиту.

   10. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ОРГАНІЗАЦІЇ

10.1. Відокремлені підрозділи Організації:

• не є юридичними особами;

• утворюються за територіальним принципом на рівні області, району, міста;

• утворюються та припиняють діяльність за рішенням Правління Організації;

• діють згідно Статуту Організації та Положення про відокремлений підрозділ, яке підтверджується Правлінням Організації;

• користуються майном, яке передається їм за рішенням Правління Організації для виконання цілей Організації;

• здійснюють діяльність в межах повноважень, які затверджуються Правлінням Організації.

10.2. Відокремлені підрозділи:

• надають консультативну та іншу допомогу членам Організації та іншим громадянам за зверненнями;

• налагоджують співпрацю та обмін досвідом з громадськими організаціями свого

• за дорученням Правління Організації організовують та сприяють проведенню заходів Організації у своєму регіоні;

• приймають участь у розробці заходів з питань обміну досвідом членів Організації, що сприятиме підвищенню їх кваліфікації;

• здійснюють іншу діяльність згідно Положення про Відокремлений підрозділ.

10.3. Керівник відокремленого підрозділу Організації:

•призначається і звільняється Правлінням Організації;

•діє на підставі довіреності виданою Головою Правління Організації;

•підпорядкований та підзвітний Правлінню Організації;

•здійснює керівництво відокремленим підрозділом.

10.4. У випадку бездіяльності Керівника відокремленого підрозділу, порушення ним Статуту Організації або законодавства України, Правління Організації може прийняти рішення про звільнення Керівника відокремленого підрозділу або закриття даного відокремленого підрозділу.

   11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

11.1. Припинення діяльності Організації здійснюється:

• за рішенням Загальних зборів, якщо за таке рішення проголосувало

більше 3/4 голосів від Членів Організації присутніх на Загальних зборах, шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу;

• за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Організації.

11.2. Саморозпуск Організації.

11.2.1. Загальні збори, які прийняли рішення про саморозпуск Організації, створюють ліквідаційну комісію для проведення припинення Організації як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна Організації після її саморозпуску відповідно до цього статуту.

11.2.2. Організація подає (надсилає) рішення про саморозпуск Організації до уповноваженого органу з питань реєстрації. За відсутності порушень законодавства та статуту Організації уповноважений орган з питань реєстрації забезпечує внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідного запису та вносить дані про наслідком рішення Організації до Реєстру громадських об'єднань.

11.2.3. З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про рішення Організації про саморозпуск розпочинається припинення Організації як юридичної особи, набуває повноважень ліквідаційна комісія та рішення Загальних зборів Організації про саморозпуск не може бути скасоване Організацією. Відмова уповноваженого органу з питань реєстрації у визнанні рішення про саморозпуск Організації має наслідком втрату чинності зазначеним рішенням Загальних зборів Організації. 
11.2.4. Ліквідаційна комісія забезпечує виконання процедури саморозпуску Організації як юридичної особи відповідно до вимог ст. 111, 112 Цивільного кодексу України.

11.2.5. При саморозпуску Організації майно, кошти та інші активи, що залишилися після задоволення вимог кредиторів, повинні бути передані іншому громадському об'єднанню правозахисного спрямовання або зараховані до доходу бюджету.

11.2.6. Саморозпуск Організація є проведеним з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про припинення Організації.

11.3. Реорганізація Організації.

11.3.1. Реорганізація Організації здійснюється шляхом його приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу. Реорганізація здійснюється на підставі рішення Організації, яка приєднується, про припинення діяльності з приєднанням до іншого об'єднання та рішення громадської о об'єднання, до якого приєднуються, про згоду на таке приєднання. Загальні збори Організації, які прийняли рішення про реорганізацію, утворюють комісію з реорганізації, яка з моменту набуття повноважень діє від імені Організації і забезпечує виконання процедури реорганізації згідно з чинним законодавством.

11.3.2. Про прийняті рішення щодо реорганізації Організації шляхом приєднання Організації повідомляє в порядку визначеному Законом України «Про громадські об'єднання» уповноважений орган з питань реєстрації.

11.3.3. За відсутності порушень законодавства та статутів уповноважений орган з питань реєстрації забезпечує внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідного запису та вносить дані про зазначене рішення Організації та рішення громадського об'єднання, до якого приєднуються, до Реєстру громадських об'єднань.

11.3.4. Відмова уповноваженого органу з питань реєстрації у визнанні рішень Організації про реорганізацію шляхом приєднання та громадського об'єднання, до якого приєднуються, про згоду на таке приєднання має наслідком втрату чинності зазначеними рішеннями та продовження самостійної діяльності відповідних громадських об’єднань,

11.3.5. З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про рішення Організації та рішення громадського об'єднання, до якого приєднуються, про реорганізацію шляхом приєднання розпочинається припинення Організації, набуває повноважень створена Загальними зборами Організації комісія з реорганізації, втрачають свої повноваження керівні органи Організації та рішення Загальних зборів Організації про реорганізацію не може бути скасоване Організацією.

11.3.6. При реорганізації Організації майно, кошти та інші активи, що залишилися після задоволення вимог кредиторів, передаються комісією з реорганізації за передавальним актом правонаступнику-громадському об’єднанню, до якого приєднується Організація.

11.3.7. Реорганізація Організації шляхом приєднання є завершеною з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про припинення Організації.
11.3.8. Вступ Організації до складу громадської спілки, не є реорганізацією Організації і немає наслідком припинення ЇЇ діяльності.

11.3.9. При реорганізації Організації сукупність її прав та обов’язків переходить до правонаступника.

11.4. Примусовий розпуск Організації.

11.4.1. У випадку порушення Організації вимог статей 36, 37 Конституції України, статті 4 Закону України «Про громадські об'єднання» Організація може бути заборонено судом за позовом уповноваженого органу з питань реєстрації.

11.4.2. Заборона Організації має наслідком припинення її діяльності у порядку, встановленому Законом України «Про громадські об’єднання», та виключення з Реєстру громадських об’єднань.

11.4.3. У разі прийняття рішення про заборону Організації майно, кошти та інші активи Організації за рішенням суду спрямовуються до державного бюджету.

   12. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

12.1. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться рішенням Загальних зборів Організації, яке приймається не менше 51 % голосів членів Організації, які приймають участь у голосуванні на Загальних зборах.

12.2. Про зміни та доповнення до Статуту Організації, обов’язково повідомляється уповноважений орган з питань реєстрації у відповідності до чинного законодавства України.