Громадська організація • Non-Governmental Organization • Общественная организация

Ми надаємо можливості

Соціальне підприємство - Об'єднаний капітал - Громадська організація

Всім житло (захищена)

Затверджено Правлінням громадської Організації «Я є»

Протокол № 2 від «21» жовтня 2014

Соціальний проект.

Програма «Всім житло»

Програма соціального проекту «Всім житло» (Далі по тексту «Програма») є однією з найважливіших для Організації. Пріоритет Програми полягає в тому, що при її реалізації, у відносно стислий період часу, можливо задовольнити основні соціальні та економічні потреби членів Організації.

Примітка: Під поняттям «житло», в нашій програмі мається на увазі нерухоме майно (нерухомість) у вигляді будівель, споруд, об'єктів незавершеного будівництва (а також земельних ділянок, належних до них) і призначених виключно для проживання людей.

У понятті «житло» (далі по тексту - нерухомість) також маються на увазі об'єкти, які безпосередньо не призначені для проживання людей, але є невід'ємною частиною житлового комплексу і пов'язана з об'єктом нерухомості спільним призначенням: сарай, лазня, колодязь, паркан, сад, споруди для тварин і т.д ..

Економічна концепція Програми полягає в тому що нерухомість є:

1. ефективним матеріальним активом;

2. безпечним (щодо фінансових та інших ризиків) об'єктом інвестування;

3. надійним інструментом генерування пасивних доходів Організації;

4. засобом збільшення основного капіталу.

При реалізації Програми у Організації з'являється два основних (не плутати з іншими джерелами доходів) джерела майна Організації:

- грошовий (за рахунок членських внесків);

- фізичний (за рахунок нерухомості).

Програма є безстроковою якщо інше не буде вирішено членами Організації.

Джерелом фінансування Програми є пасивні доходи в розмірі:

- 85% - від пасивних доходів, отриманих у слідстві інвестування членських та вступних внесків.

- 50% - від інших чистих або валових доходів Організації, в тому числі за рахунок компенсацій за користування об'єктом нерухомості.

Детально про механізм реалізації Програми дивись: Положення №9 «Про нерухомість»


Затверджено Правлінням громадської Організації «Я є»

Протокол № 2 від «21» жовтня 2014

Положення №9

«Про нерухомість»

А. Нерухоме майно (далі за текстом - нерухомість), в нашому понятті - це будь-яке майно, яке складається з землі, а також будівель і споруд на ній.

Згідно даного Положення за призначенням нерухоме майно ділиться на два види:

- Для використання членами Організації в якості житла;

- Для використання як отримання пасивного доходу (оренда або рента).

Придбання та експлуатація об'єктів нерухомості має первісне і одне з основних значень для членів Організації з причин:

1. Нерухомість відіграє в житті кожної людини дуже важливу роль, а саме дозволяє задовольнити, в першу чергу, фізіологічні, психологічні, інтелектуальні та інші потреби;

2. Нерухомість - найважливіший товар, який окрім задоволення різноманітних особистих потреб людей, одночасно є і капіталом Організації в речової формі.

Права власності на нерухомість Організація набуває шляхом:

а) Купівлі-продажу. При цьому угода здійснюється в письмовому вигляді з укладенням договору купівлі-продажу об'єкта нерухомості. За цим договором продавець зобов'язаний передати об'єкт нерухомості у власність Організації, а Організація зобов'язується прийняти цей об'єкт і сплатити за нього певну ціну. Перед укладенням договору купівлі-продажу обов'язково має бути здійснена оцінка вартості об'єкта нерухомості незалежним експертом (у письмовому вигляді). Договір купівлі-продажу об'єкта нерухомості підлягає обов'язковій державній реєстрації.

б) Мена. При здійсненні цієї угоди, кожна зі сторін зобов'язується передати у власність іншій стороні один об'єкт в обмін на інший. При цьому права власності на об'єкти нерухомості передаються сторонами одночасно, при виконанні обома передачі нерухомого майна.

в) Дарування. В угоді дарування дарувальник безоплатно передає або зобов'язується передати обдаровуваному об'єкт нерухомості у власність або майнове право до себе.

- Довічна -виплачівается в перебігу життя одержувача ренти;

- Довічне утримання з утриманням.

Приклад: При придбанні нерухомості шляхом ренти, обов'язково мається на увазі, перехід (передача) прав власності на весь об'єкт нерухомості від одержувача ренти до платника ренти (Організації) у разі смерті рентополучателя.

Організація може створювати (будувати) об'єкти нерухомості за рахунок власного виробництва або замовляти проектування і будівництво нерухомості стороннім організаціям.

Права власності на об'єкти нерухомості Організації належать Організації і не можуть бути передані члену Організації. Об'єкти нерухомості неподільні.

Організація, у міру придбання нерухомості та набуття права власності, передає їх в безкоштовне користування членам Організації строком до 49 (сорока дев'яти років). Термін користування встановлюється за бажанням члена Організації. Передача нерухомості здійснюється згідно черговості (див. Положення №7 «Про черговість і задоволенні потреб членів Організації») і добровільного вибору об'єкта членом Організації.

Член Організації може відмовитися від вибору користування об'єктом, при цьому за ним зберігається черговість.

У разі смерті або недієздатності члена Організації, який набув права користування нерухомістю, його права переходять до правонаступникам або правонаступникам (згідно Законодавства України). Період часу від смерті або недієздатності члена Організації до періоду вступу в законні права спадкоємця або спадкоємців, право користування об'єктом нерухомості переходить до Організації. Організація бере на себе зобов'язання і гарантує правонаступникам передачу об'єкта нерухомості, яким користувався померлий або недієздатний член Організації, в тому стані та місцезнаходження, в якому настали події.

Обов'язковою умовою для правонаступникам або правонаступників є вступ в члени Організації якщо вони такими не є. В іншому випадку, права користування об'єктом нерухомості, у разі смерті або недієздатності члена Організації, переходять автоматично Організації.

Згідно черговості, член Організації, має право користування декількома або більше об'єктами нерухомості Організації.

Член Організації, за власною ініціативою, може відмовитися від прав користування обраного ним об'єкта нерухомості. Про свою відмову він зобов'язаний з письмовою заявою звернутися на адресу Правління Організації.

При вступі в права користування, між членом Організації та Організацією, укладається договір. У договорі обов'язково зазначаються зобов'язання та умови користування об'єктом нерухомості.

При придбанні або створенні (будівництві) об'єктів нерухомості враховуються заявки та пропозиції (думки) членів Організації. Заявки, пропозиції (думки) приймаються до розгляду Правлінням Організації, як шляхом опитування через сайт Організації так і безпосередньо надходять на адресу Організації (письмово, по телефону та ін.).

Рішення про придбання (купівлю-продаж, мене, даруванні, ренті) або будівництві об'єкта нерухомості, а також передачу в користування члену Організації, приймає Правління Організації та оформляє Протоколом. При прийнятті рішення Правління Організації керується виключно Статутом Організації, даним Положенням, іншими Положеннями Організації, а також Програмою Організації «Всім житло» та Законодавством України.

Всі об'єкти нерухомості піддаються впливу фізичних, хімічних, біологічних і техногенних процесів. В результаті поступово змінюються їхні споживчі якості і функціональна придатність. З метою відновлення споживчих якостей об'єкта нерухомості, кожний член Організації, який має право користування об'єктом нерухомості, сплачує Організації щомісяця незначну суму компенсації (не плутати з орендою).

Організація бере на себе зобов'язання зі страхування об'єкта нерухомості від стихійних лих і обставин непереборної сили, а також капітальний ремонт об'єкта, оплати обов'язкових податків до місцевого бюджету.

Організація, при необхідності може здійснювати перебудову або переобладнання об'єкта нерухомості, його модернізацію або поточний ремонт.

У разі незатребуваності права користування об'єктом нерухомості з боку членів Організації понад 3 (трьох) місяців, - об'єкт нерухомості, за рішенням Правління Організації, може бути проданий або підлягає обміну (договір міни) на інший об'єкт нерухомості.

Права користування об'єктом нерухомості передбачають оплату комунальних платежів, платежів за газ, електроенергію за рахунок правокористувача.

У разі невиконання умов договору користування об'єктом нерухомості член Організації втрачає права користування об'єктом нерухомості.

Відновити права користування об'єктом нерухомості член Організації може в порядку черговості.

Купується нерухоме майно може розташовуватися (перебувати), як на території України так і за кордоном.

Користувач нерухомого майна, яке розташовується за кордоном і належить Організації, зобов'язаний дотримуватися умов прав користування об'єктом такими ж, як і на території України. Організація оплачує за свій рахунок страхування ризиків і місцеві податки, встановлені за Законами та Правилам зарубіжної держави, де має місце мати така нерухомість.

Джерелом фінансування вищевказаного виду нерухомості є:

- Пасивний дохід, отриманий від інвестування вступного та членських внесків, у розмірі 85%;

- Пасивний дохід (валовий або чистий) від інших видів діяльності Організації (в т. Ч. Господарської) у розмірі 85%;

- Кредити або інші види запозичення коштів.

Для зручності контролю за грошовими коштами, призначення яких, придбання вищевказаних об'єктів нерухомості, створюється фонд під назвою «Фонд нерухомості» (Примітка: не плутати з «Фондом інвестиційної нерухомості». Див. Далі по тексту).

Всі грошові кошти «Фонду нерухомості» діляться на 3 (три) рівні частини. Кожна частина призначається для придбання 3 (трьох) категорій нерухомості:

- Нерухомість до 70 м2 включно (загальною площею);

- Нерухомість до 140 м2 включно (загальною площею);

- Нерухомість понад 140 м2 (загальною площею).

Кожен член Організації вибирає один з варіантів. Вибір варіанту бажаної до придбання нерухомості фіксується на сайті Організації (див. Сайт www.jaje.info) і дублюється (претендентом) письмовою заявою на ім'я Правління громадської організації (див. Додаток №1)

Примітка: Щоб уникнути непорозумінь член організації зобов'язаний вимагати і отримати письмове повідомлення Організації про те, що його вибір зареєстрований і має порядковий номер черговості.

Рух черги, пропозиція варіантів нерухомості та корисна інформація систематично здійснюється через сайт: www.jaje.info . Черговість фіксується на сайті: www.jaje.info тільки у вигляді номера черговості (без зазначення прізвища, ім'я або ідентифікаційного номера члена Організації, з метою дотримання конфіденційності).

Номер черговості на сайті: www.jaje.info має чорний колір. При настанні черговості, до отримання прав користування обраною нерухомістю, номер черговості має червоний колір. Це інформаційне повідомлення про необхідність оформити права користування нерухомістю.

Про настання черговості адміністрація Організації направляє інформацію заявнику поштовим відправленням з повідомленням.

Заявник протягом 3 (трьох) днів (термін обчислюється з моменту відправки рекомендованого листа з повідомленням) зобов'язаний прийняти рішення по суті.

В іншому випадку право вибору надається наступного за черговістю члену Організації. Про прийняте рішення заявник зобов'язаний повідомити через сайт: www.jaje.info (див. Детально на сайті: www.jaje.info) та письмово у формі заяви на ім'я Правління Організації (див. Додаток №2).

Заяву необхідно направити на адресу Організації поштовим відправленням з повідомленням. При виникненні спірних питань, настанні черговості отримання прав на користування нерухомістю, враховується:

1. Дата відправки претендентом поштового відправлення з повідомленням на адресу Організації;

2. Час між датою відправлення поштового повідомлення адміністрації Організації і датою отримання повідомлення претендентом.

При відсутності реагування або реагування, яке не відповідає вимогою даного Положення з боку претендента, черговість на отримання прав користування нерухомістю призупиняється (заморожується) до з'ясування обставин та вирішення питання по суті.

Рішення про призупинення (заморожування) черговості оформляється Наказом по Громадської організації з відповідним інформаційним повідомленням на сайті: www.jaje.info (поруч з порядковим номером претендента буде мати місце напис «заморожено»).

Член Організації має право відмовитися від свого вибору або змінити категорію вибору нерухомості (до 70 м2, до 140 м2 або понад 140 м2) на будь-якій стадії процесу.

При настанні такого рішення необхідно звернутися з письмовою заявою (див. Додаток №3) на адресу Правління Організації, яке необхідно надіслати поштовим відправленням з повідомленням, а також провести відповідні дії на сайті: www.jaje.info (див. сайт: www.jaje.info).

При відмові у виборі або зміні категорії вибору, претендент втрачає свій існуючий порядковий номер черговості і ставати в чергу повторно на загальних підставах.

Кожна категорія нерухомості (до 70 м2, до 140 м2 або понад 140 м2) має свою черговість.

Залежно від вибору категорії нерухомості рух черги може бути нерівномірним.

При цьому обов'язково зберігається рівна пропорція фінансування всіх 3 (трьох) категорій нерухомості.

Примітка: За тимчасовими показниками передбачається, що черга в категорії нерухомості до 70 м2 буде просуватися швидше ніж в категорії нерухомості до 140 м2 і ще швидше ніж в категорії нерухомості понад 140 м2.

Інформація про нерухомість: фотографія, вартість та коротка характеристика, повинна мати місце на сайті: www.jaje.info .

Претендент, при вступі в права користування об'єктом нерухомості, втрачає закріплений за ним номер черговості і має право повторного вибору будь-якої категорії нерухомості на загальних підставах.

Номер черговості (обліковий номер) присвоюється одноразово і надалі не використовується.

Номери черговості (облікові номери) формуються наростаючим підсумком.

Б. Організація має право купувати нерухомість (далі по тексту «інвестиційна нерухомість») на території України та закордоном з метою отримання пасивного доходу у вигляді оренди або ренти.

Джерелом фінансування придбання інвестиційної нерухомості є надходження від вступного та членських внесків.

Орендна плата або рента від інвестиційної нерухомості, у вигляді чистого або валового доходу Організації, надходить в розмірі 85% в «Фонд нерухомості».

Для контролю руху грошових коштів та джерел фінансування створюється «Фонд інвестиційної нерухомості» (не плутати з «Фондом нерухомості»).

«Фонд інвестиційної нерухомості» і «Фонд нерухомості» відрізняються один від одного, як і нерухомість, що купується за рахунок фондів, джерелами фінансування та призначенням.

У вартість всіх видів нерухомості (незалежно від призначення і джерел фінансування) включаються витрати по юридичному оформленню, нотаріальні послуги, витрати брокерів і експертів та інші послуги, передбачені законодавством при оформленні угод і договорів з нерухомістю.

Нерухомість Організації, як матеріальний актив, може бути використана в якості застави або засоби забезпечення, при запозиченні коштів, за рішенням Правління Організації.

Нерухомість Організації може передаватися в якості формування Статутного фонду підприємств господарської діяльності Організації (див. Статут Організації).